Hãy chọn câu đúng. Cho \(\Delta ABC\) với \(M\) thuộc cạnh \(BC.\) Từ \(M\) vẽ \(ME\) song song với \(AB\) và \(MF\) song song với \(AC.\) Hãy xác định điều kiện của \(\Delta ABC\) để tứ giác \(AEMF\) là hình chữ nhật.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook