Hãy chọn câu đúng. Nếu tam giác $ABC$ đồng dạng với tam giác $MNP$ theo tỉ số \(k\) thì tam giác $MNP$ đồng dạng với tam giác $ABC$ theo tỉ số:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook