Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật $ABCD.{\rm{ }}A'B'C'D'$ có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook