Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + {y^2} = 1\\y = x + m\end{array} \right.$ có đúng 1 nghiệm khi và chỉ khi :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook