Hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}\left| {x - 1} \right| + y = 0\\2x - y = 5\end{array} \right.$ có nghiệm là ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook