Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}m{\rm{x}} + y = m + 1\\x - my = 2017\end{array} \right.$ có nghiệm khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook