Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}x + y + xy = 5\\{x^2} + {y^2} = 5\end{array} \right.$ có nghiệm là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook