Hệ số có giá trị lớn nhất khi khai triển \(P\left( x \right) = {\left( {1 + 2{x^2}} \right)^{12}}\)thành đa thức là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook