Hệ số của ${{x}^{3}}{{y}^{3}}$ trong khai triển ${{\left( 1+x \right)}^{6}}{{\left( 1+y \right)}^{6}}$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook