Hiđrat hóa hoàn toàn 1,56g một ankin A thu đư­ợc một anđehit B. Trộn B với một anđehit đơn chức C. Thêm nước để được 0,1 lit dung dịch D chứa B, C với nồng độ tổng cộng là 0,8M. Thêm từ từ vào dung dịch D dung dịch AgNO3/NH3 dư­ được 21,6g kết tủa Ag. CTCT và số mol của B, C trong dung dịch D lần lư­ợt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook