Hiệu của hai số là \(24.\) Biết \(\dfrac{1}{3}\) số lớn bằng \(50\% \) số nhỏ. Hai số đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook