Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook