Hình dưới đây minh hoạ cho thời điểm nào của giảm phân ở tế bào động vật có 2n = 4?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook