Hình phẳng \(\left( H \right)\) có diện tích bằng \(S,\) gấp \(2\) lần diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y = {x^2} - 4,\,\,y = 2x - 4.\) Tính diện tích \(S?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook