Hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook