Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook