Hình vẽ bên là đồ thị hàm trùng phương. Giá trị $m$ để phương trình \(\left| {f\left( x \right)} \right| = m\) có 4 nghiệm đôi một khác nhau là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook