Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x + \dfrac{2}{x}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook