Hòa tan vừa hết 15,0 gam hỗn hợp các oxit Fe2O3, Al2O3, ZnO và MgO cần dùng 400 ml dung dịch H2SO4 0,8M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook