Hỏi phương trình \({3.2^x} + {4.3^x} + {5.4^x} = {6.5^x}\) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook