Hỗn hợp A gồm 1 hiđrocacbon và 1 anđehit đều mạch hở (phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp A thu được 14,56 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 5,3 gam A phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là m gam. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook