Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành đa bội lẻ?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook