Hướng tiến công chiến lược của Nava trong thu - đông 1953 và xuân 1954 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook