Kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ” của thực dân Pháp thực hiện từ khi nào và kết quả ra sao?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook