Kết quả của phép chia \(\dfrac{{5\left( {x + 1} \right)}}{{x{y^2}}}:\dfrac{{10\left( {x + 1} \right)}}{{3{x^2}y}}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook