Kết quả của phép chia \(\left( {2{x^3} - {x^2} + 10x} \right):x\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook