Kết quả của phép chia \(\left( {2{a^3} + 7a{b^2} - 7{a^2}b - 2{b^3}} \right):\left( {2a - b} \right)\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook