Kết quả của phép tính \(\dfrac{{ - 1}}{7} - \dfrac{1}{8}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook