Kết quả của phép tính \(\left( { - 192} \right) + 0\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook