Kết quả của phép tính \(\left( { - 6\dfrac{1}{7}} \right) - \left( { - 7\dfrac{1}{6}} \right)\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook