Kết quả đơn giản của biểu thức \({\left( {\dfrac{{\sin \alpha + \tan \alpha }}{{\cos \alpha + 1}}} \right)^2} + 1\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook