Kết quả của giới hạn $\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\frac{{{x}^{2}}-4}{x-2}$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook