Kết quả gọn nhất của phép tính \(\dfrac{{x - 2}}{{6{x^2} - 6x}} - \dfrac{1}{{4{x^2} - 4}}\) là một phân thức có tử thức là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook