Kết quả của phép tính (+22) + (-12) + $\left| -5 \right|.2$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook