Kết quả thu gọn nhất của tổng \(\dfrac{{2 - 3x}}{{6{x^2}y}} + \dfrac{{2x + 1}}{{6{x^2}y}} + \dfrac{{2x - 3}}{{6{x^2}y}}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook