Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook