Khi cho FeO tác dụng với chất H2, HCl, H2SO4 đặc, HNO3 thì phản ứng nào chứng tỏ FeO là oxit bazơ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook