Khi đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t-\frac{\pi }{6} \right)\,V\] vào hai đầu một hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện điện là \[{{R}_{0}},\text{ }{{L}_{0}},\text{ }{{C}_{0}}\] mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức \[i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,A\]. Nếu mắc hộp X nối tiếp với cuộn cảm thuần có \[L=\frac{\sqrt{3}}{\pi }H\] rồi mắc vào điện áp trên thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook