Khi electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo \(K\), các nguyên tử Hiđro phát ra các photon mang năng lượng từ \(10,2eV\) đến \(13,6eV\). Lấy \(h = {6,625.10^{ - 34}}J.s\), \(c = {3.10^8}m/s\), \(e = {1,6.10^{ - 19}}C\). Khi các electron ở các quỹ đạo bên ngoài chuyển về quỹ đạo \(L\), các nguyên từ phát ra các photon có bước sóng lớn nhất ứng với bước sóng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook