Khi elêctrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)$. Một đám khí Hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là ${{E}_{3}}$ (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook