Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N về L thì phát ra bức xạ màu lam có bước sóng 0,486 $\mu m$ , khi chuyển từ quỹ đạo O về L thì phát ra bức xạ màu chàm có bước sóng 0,434 $\mu m$, khi chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra bức xạ có bước sóng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook