Khi một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook