Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động \(\xi \) và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook