Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{n}} \right)\] sang trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{m}} \right)\] thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook