Khi nhỏ từ từ đến dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol FeCl3 và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol): 

 

Tỉ lệ a : b là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook