Khi nói về hô hấp sáng ở nhóm thực vật C3, phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Hô hấp sáng xảy ra khi cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, lượng O2 thấp.

(2) Hô hấp sáng xảy ra kế tiếp nhau trong ba bào quan: lục lạp, lizôxôm và ti thể.

(3) Enzim ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat.

(4) Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook