Khi nói về quá trình trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cơ quan hút nước chủ yếu là rễ.

II. Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu là lá.

III. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá rồi lên thân bằng mạch gỗ.

IV. Tất cả lượng nước do rễ hút được đều thoát ra ngoài qua con đường khí khổng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook