Khi nói về sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người, phát biểu nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook