Khi nói về vai trò của nguyên tố nitơ đối với thực vật, phát biểu sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook