Khi nói về việc nhận biết loại thấu kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook